Media din gimnaziu, primul criteriu de departajare la admiterea în liceu, de anul viitor

Autor:

Media din gimnaziu, primul criteriu de departajare la admiterea ăn liceu, de anul viitor

Media din gimnaziu înlocuiește nota la proba de limba română din Evaluarea Națională ca prim criteriu de departajare a candidaților la admiterea în liceu.

Modificarea intră în vigoare începând din anul 2024 și este inclusă în ordinul privind admiterea în liceu, publicat în Monitorul Oficial, conform educatieprivata.ro.

Media din gimnaziu fusese eliminată din calculul notei de admitere la liceu de fostul ministru Sorin Cîmpeanu, printr-un ordin de ministru publicat în septembrie 2022.

Ce prevede actul normativ publicat în Monitorul Oficial:

Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) şi (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a

b) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;

Calendar admitere la liceu 2024:

11 – 12, 15 – 22 iulie 2024 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;
11 – 12, 15 – 19 iulie 2024 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere;
11 – 12, 15 – 19 iulie 2024 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată;
22 iulie 2024 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București;
23 iulie 2024 – Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată;
24 iulie 2024 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
25 – 30 iulie 2024 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
30 iulie 2024 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;
31 iulie – 2 august 2024 – Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată;

Cum se calculează media de admitere la liceu
Conform aceluiași ordin, media de admitere la liceu se calculează în modul următor:

”Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională”, conform Ministerului Educației.

Pentru „admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2024 – 2025” media de admitere pentru intrarea la liceu se calculează astfel:

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel: (3 APT + MA)/4 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere;

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere;

Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA, unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.

Structura anului școlar 2023-2024
Anul școlar 2023-2024 va avea 36 de săptămâni de cursuri, cu câteva excepții:

pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;
pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la primul punct, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;
pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Vacanțele anului școlar 2023-2024
Copiii vor avea vacanță în anul școlar 2023-2024 în următoarele perioade:

28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023;
23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024;
o săptămână, la decizia Inspectoratelor Școlare, oricând în perioada 12 februarie 2024 – 3 martie 2024; 3
27 aprilie 2024 – 7 mai 2024;
22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

Totodată, pe 5 octombrie 2023 – Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”, se arată în Ordinul de Ministru.

În același timp, școlile trebuie să organizeze, în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Cele două programe trebuie să fie stabilite în perioade de timp diferite, iar desfășurarea lor trebuie să aibă loc într-un interval de cinci zile consecutive.

Calendar Evaluarea Națională 2024
Conform Ministerului Educației, calendarul Evaluării Naționale 2024 va fi următorul:

11-14 iunie – înscrierea la Evaluarea Națională;
25 iunie 2024 – proba la Limba și literatura română;
27 iunie 2024 – proba la Matematică;
28 iunie 2024 – proba la Limba și literatura maternă;
3 iulie 2024 – afișarea rezultatelor inițiale, înainte de contestații;
3 iulie (orele 16.00 – 19.00) și 4 iulie (orele 08.00 – 12.00) – depunerea contestațiilor;
4 – 9 iulie – soluționarea contestațiilor;
9 iulie – afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2024.

Calendar Bacalaureat 2024
Conform unui proiect al Ministerului Educației, în 2024 calendarul examenului de Bacalaureat va fi următorul:

17-19 iunie 2024 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba română, proba A;
19-20 iunie 2024 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă, proba B;
19-21 iunie 2024 – evaluarea competențelor digitale, proba D;
25-27 iunie 2024 – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
1 iulie 2024 – proba scrisă la Limba și literatura maternă;
2 iulie 2024 – proba obligatorie a profilului, probă scrisă;
3 iulie 2024 – proba la alegere a profilului, proba scrisă;
4 iulie 2024 – proba scrisă la Limba și literatura maternă.
Noul an școlar vine și cu o serie de schimbări cu privire la bursele elevilor, exmatricularea acestora, noi materii introduse în școli, crearea unui „card național de elev”.